Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website van pitchcloseacademy.nl wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de pitchcloseacademy.nl website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Een bezoeker van de pitchcloseacademy.nl website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de pitchcloseacademy.nl website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pitchcloseacademy.nl. De auteursrechten van de informatie op de pitchcloseacademy.nl website berusten bij Bjørn Vos of onze licentiegevers. Mocht je jezelf in je auteursrecht benadeeld voelen, neem dan contact op. We vinden altijd een passende oplossing.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de pitchcloseacademy.nl website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden op deze website aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de pitchcloseacademy.nl website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pitchcloseacademy.nl website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de pitchcloseacademy.nl website is verkregen.