Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pitch & Close Academy en de opdrachtgever van trainingen, coaching en andere vormen van opleiding en onderwijs.

Artikel 1: Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Pitch & Close Academy (hierna te noemen: “PCA”) en de opdrachtgever van incompany trainingen, open trainingen workshops, seminars, coaching en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: “trainingen”).
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee PCA een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de training.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training deelneemt. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.
1.4. Onder overeenkomst wordt verstaan iedere door PCA met opdrachtgever te sluiten of gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de door PCA aangeboden dienstverlening.
1.5. Onder Joint Visit wordt verstaan het coachen tijdens gezamenlijke bezoeken aan prospects en / of klanten van opdrachtgever.
1.6. Onder open training wordt verstaan trainingen die niet exclusief voor één opdrachtgever worden georganiseerd en waarvoor een open inschrijving is.
1.7. Onder incompany training wordt verstaan trainingen die exclusief voor één opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijke persoon, worden georganiseerd.
1.8. Onder online training wordt verstaan trainingen die exclusief via de website gevolgd kunnen worden.
1.9. Onder deelnamekosten wordt verstaan het totaalbedrag dat PCA aan opdrachtgever in rekening brengt en dat vermeld staat op de door PCA aan opdrachtgever verzonden factuur.

Artikel 2: Prijzen
2.1. De prijzen voor online trainingen staan op deze website vermeld. De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.
2.2. De prijzen voor incompany trainingen worden onderscheiden in een trajecttarief, dagtarief of een dagdeeltarief en zijn exclusief BTW, reiskosten, verblijfskosten, locatiekosten en het huren van materiaal en/of personen.
2.3. Het dagtarief wordt jaarlijks door PCA vastgesteld.
2.3. Het dagdeeltarief is de helft van het dagtarief plus € 200,– (zegge: tweehonderd euro).
2.4. Tenzij anders overeengekomen geldt het dagtarief voor incompany trainingen van 9.00 uur tot 17.00 uur en het dagdeeltarief voor incompany trainingen van 9.00 tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 uur.
2.5. Voor incompany trainingen in de avonduren geldt een toeslag van 25% op het dagdeeltarief.
2.6. Voor incompany trainingen in het weekend geldt een toeslag van 50% op het dagtarief.
2.7. Bij open trainingen met certificering zijn de kosten van certificering bij de prijs inbegrepen. Bij incompany trainingen waarbij certificering mogelijk is, zijn de kosten van certificering niet in het tarief opgenomen. Als certificering gewenst en mogelijk is als onderdeel van de incompany training, dan worden de certificaten tegen kostprijs door PCA voor opdrachtgever verzorgd.
2.8. Prijzen voor face to face coaching, joint visits en coaching on the job starten bij € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig euro) per uur en zijn verder afhankelijk van functieniveau, aantal uren, locatie en andere mogelijke omstandigheden. Prijzen zijn exclusief verblijfskosten, reiskosten en BTW.
2.9. Voor Joint Visits waarbij meer dan 4 uur wordt gereisd, wordt een dagdeeltarief of dagtarief berekend.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever middels de webshop een betaling verricht voor de inschrijving van een training of ander beschikbaar product in de webshop en/of een inschrijfformulier op de site invult en deze opstuurt en/of een opdrachtbevestiging, voorstel of offerte van PCA ondertekent en/of door bevestiging van diens per e-mail verzonden inschrijving door PCA . De datum van ontvangst geldt als datum van inschrijving en/of opdrachtverlening.
3.2. Offertes en voorstellen hebben een geldigheidsduur van 15 werkdagen.
3.3. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. PCA en opdrachtgever zullen in overleg eventuele nietige/vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
3.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe gerechtigden binnen PCA.

Artikel 4: Toelating, Selectie en Beschikbaarheid Open Trainingen en Workshops
4.1. PCA bepaalt welke deelnemers aan open trainingen worden toegelaten en behoudt zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren. Daarbij geldt voor NLP trainingen en trainingen in persoonlijke ontwikkeling onder meer als criterium dat de deelnemer zich bewust is van het feit dat het een training betreft en geen therapie.
4.2. De deelnemer wordt toegelaten tot de open training na ontvangst van de volledige betaling, tenzij PCA met de deelnemer schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de weigering tot toelating kan de deelnemer geen recht ontlenen om van betaling van de deelnamekosten af te zien. Aan het op grond van deze regel missen van trainingsdagen kan geen recht op restitutie van deelnamekosten worden ontleend.
4.3. Bij de opzet van de meeste open trainingen is er vanuit gegaan dat de deelnemers de gehele training en alle trainingsdagen aanwezig zijn. Indien de open training dit vereist, dient ook ’s avonds en in de weekends tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding, oefening of studie te kunnen verrichten. PCA heeft het recht bij herhaalde absentie van een deelnemer de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder dat daaraan een recht tot restitutie van deelnamekosten kan worden ontleend.
4.4. Indien zich voor een open training meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt naast geschiktheid de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overige deelnemers een plaats aangeboden op de eerstvolgende training met dezelfde inhoud.

Artikel 5: Betaling van de Deelnamekosten
5.1. PCA brengt de deelnamekosten voor incompany trainingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de volledige deelnamekosten te voldoen uiterlijk 10 werkdagen na de facturatiedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. De betalingstermijn van facturen is 10 werkdagen. Ongeacht de inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, accepteert opdrachtgever bij het aangaan van een overeenkomst met PCA de betalingstermijn van 10 werkdagen.
5.3. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de informatie van de betreffende training is vermeld.
5.4. Deelnamekosten aan online trainingen en trainingen met een open inschrijving dienen voorafgaand en online via de webwinkel te worden voldaan. De factuur verstuurt PCA na ontvangst van de betaling.
5.5. Als geen tijdige of onvolledige al dan niet gespreide betaling plaatsvindt, heeft PCA het recht de deelnemer de toelating tot de training te weigeren, dit onverminderd het recht van PCA om alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
5.5.1.  Bij geen tijdige gespreide of onvolledige gespreide betalingen van online trainingen wordt de toegang tot de training direct voor de deelnemer geblokkeerd tot het betreffende deel van de gespreide betaling volledig is voldaan. De dagen dat de training voor de deelnemer geblokkeerd zijn worden niet gecompenseerd en gaan af van het aantal dagen dat de training in totaal voor de deelnemer beschikbaar is.
5.6. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals, maar niet beperkt tot, renteverlies, incassokosten, gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
5.7. Zowel bij incompany trainingen als open trainingen worden fysieke boeken (met uitzondering van syllabi die tijdens de trainingen worden gebruikt) na betaling van de deelnamekosten of factuur naar het privé-adres van de deelnemers  toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Annulering van de Training
6.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een incompany training of open training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door PCA bevestigde e-mail.
6.1.1. De opdrachtgever kan de inschrijving voor een online training niet annuleren. Een uitzondering hierop is dat de opdrachtgever zich per abuis voor de verkeerde online training heeft ingeschreven. In dat geval zal PCA de inschrijving wijzigen door de inschrijving aan een andere training toe te wijzen. Heeft die andere training een hogere inschrijvingsprijs, dan is opdrachtgever het verschil aan PCA verschuldigd. Is de andere training goedkoper dan is PCA verplicht het verschil aan opdrachtgever terug te storten op de bankrekening van opdrachtgever, met aftrek van € 50,– administratiekosten.
6.2. De opdrachtgever van een incompany training kan tot 15 werkdagen voor de eerste trainingsdag de opdracht annuleren, tegen betaling van de annuleringskosten, zijnde 10% van het factuurbedrag.
6.3. De opdrachtgever van een incompany training kan gedurende het traject op elk moment de opdracht annuleren. De kosten die tot en met de lopende maand van de annulering zijn afgesproken worden dan in rekening gebracht.
6.4. Bij annulering van een inschrijving voor een open training korter dan 15 werkdagen voor de eerste trainingsdag of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
6.5. De deelnemer aan een open training kan zich bij annulering alleen voor de volledige trainingsduur laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden.
6.6. Indien de deelnemer aan een open training door overmacht niet bij een trainingsdag kan zijn, is deelnemer verplicht PCA daarvan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.7. Bij overmacht aan de zijde van de deelnemer aan een open training, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, kan PCA besluiten dat de deelnamekosten worden gerestitueerd of kunnen worden gebruikt voor deelname aan de eerstvolgende open training met dezelfde inhoud.
6.8. PCA heeft het recht om – met opgaaf van redenen – de open training of incompany training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de deelnamekosten.

Artikel 7: Intellectuele Eigendom
7.1. Het auteursrecht van de informatie in online trainingen en op de door PCA uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, boeken, werkboeken, sheets, stencils, kaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, berust bij PCA, tenzij een andere auteursrechthebbende op of bij het het werk zelf is aangegeven.
7.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen en dergelijke die voortkomen uit de werkzaamheden van PCA berust uitsluitend bij PCA.
7.3. Alle door PCA aan de deelnemer verstrekte analoge en digitale stukken, zoals, maar niet daartoe beperkt, brochures, trainingsmaterialen, boeken, werkboeken, sheets, stencils, kaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van daartoe gerechtigden binnen PCA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.4. Het maken van geluidsopnames en beeldopnames tijdens een open training is slechts voorbehouden aan partijen die daartoe door PCA zijn aangewezen en schriftelijk zijn uitgenodigd. Het maken van geluidsopnames en beeldopnames tijdens een incompany training geschiedt alleen na schriftelijke instemming van PCA.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. PCA spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2. PCA is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PCA, doch maximaal voor het bedrag van de deelnamekosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
8.3. PCA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4. PCA is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken voor de vergoeding van de geleden schade.
8.5. PCA is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade voortvloeiend uit hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis en vaardigheden doet.
8.6. Op de overeenkomst en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de daartoe bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 9: Klachten
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij PCA. Mochten hier geschillen uit voortkomen dan is daarop het Nederlandse recht van toepassing.